Privātuma politika

SIA “RCPASS” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija
 1.  Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “RCPASS”, vienotās reģistrācijas Nr. 40203452195, juridiskā adrese Rīga, Paula Lejiņa iela 7-20, LV-1029.
 2.    SIA RCPASS kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@rigapass.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA RCPASS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.
Privātuma politikas piemērošanas sfēra
 1.  Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2.    Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  4.1.    fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA RCPASS jebkādu informāciju;
  4.2.    SIA RCPASS interneta mājaslapas apmeklētājiem,
  (visi iepriekš minētie turpmāk – Klienti).
 3.    SIA RCPASS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
Personas datu apstrādes nolūki
 1.  SIA RCPASS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  7.1.    Pakalpojumu sniegšanai/produktu pārdošanai:
  7.1.1.    Klienta identificēšanai;
  7.1.2.    līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  7.1.3.    pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  7.1.4.    pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
  7.1.5.     Klientu apkalpošanai;
  7.1.6.    Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  7.1.7.   Klientu lojalitātes celšanai;
  7.1.8.    norēķinu administrēšanai;
  7.1.9.     mājaslapas darbības uzlabošanai.
  7.2.    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  7.3.    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA RCPASS.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 1.  SIA RCPASS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  8.1. līguma noslēgšanai un izpildei;
  8.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA RCPASS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus;
  8.3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
  8.4. likumīgās interesēs – lai realizētu no SIA RCPASS un Klienta noslēgtā līguma vai likuma izrietošās SIA RCPASS likumīgās intereses.
 2.     SIA RCPASS likumīgās intereses ir:
  9.1.    veikt komercdarbību;
  9.2.     analizēt SIA RCPASS mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
  9.3.     izstrādāt jaunus produktus;
  9.4.     reklamēt savus produktus, nosūtot Klientiem komerciālus paziņojumus;
  9.6.     nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
  9.7.     nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  9.8.     nodrošināt un uzlabot produktu kvalitāti;
  9.9.     vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
Personas datu apstrāde
 1. SIA RCPASS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un SIA RCPASS pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Personas datu aizsardzība
 1.  SIA RCPASS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un SIA RCPASS pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
  11.1. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
  11.2. ugunsmūri, antivīrusu programmu;
  11.3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām iespējām.
Personas datu saņēmēju kategorijas
 1.  SIA RCPASS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  12.1.    saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  12.2.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  12.3.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA RCPASS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA RCPASS likumīgās intereses.
Personas datu glabāšanas ilgums
 1.  SIA RCPASS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  13.1.    tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
  13.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA RCPASS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
  13.3.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  13.4.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
 1.  Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2.  Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA RCPASS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA RCPASS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA RCPASS likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA RCPASS pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu datu apstrādi:
  16.1.    rakstveida formā klātienē SIA RCPASS juriskiskā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  16.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu datu apstrādi, SIA RCPASS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. SIA RCPASS atbildi Klientam nosūta uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 6. SIA RCPASS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
 1.  Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai), var dot elektroniski SIA RCPASS mājas lapā, apstiprinot piekrišanu rakstveidā e-pastā.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: info@rigapass.lv vai klātienē juridiskā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
  Saziņa ar Klientu
 5. SIA RCPASS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
 6. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA RCPASS veic uz noslēgtā līguma pamata.
Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 1.  SIA RCPASS mājaslapā tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, piemēram, “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir SIA RCPASS mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.
 2. SIA RCPASS mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA RCPASS nenes atbildību.
  Citi noteikumi
 3. SIA RCPASS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot jauno redakciju SIA RCPASS mājas lapā.

Privacy Policy for RCP Controller App

Last updated: April 09, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the TermsFeed Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Application refers to Riga City Pass Controller, the software program provided by the Company.
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to RCPASS LLC, Paula Lejina iela 7-20, Rīga, Latvija.
 • Country refers to: Latvia
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Application.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Delete Your Personal Data

You have the right to delete or request that We assist in deleting the Personal Data that We have collected about You.

Our Service may give You the ability to delete certain information about You from within the Service.

You may update, amend, or delete Your information at any time by signing in to Your Account, if you have one, and visiting the account settings section that allows you to manage Your personal information. You may also contact Us to request access to, correct, or delete any personal information that You have provided to Us.

Please note, however, that We may need to retain certain information when we have a legal obligation or lawful basis to do so.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email: info@rigapass.lv

Site map

FAQ

© 2023 creted by rigapass.lv